21 augustus 2017

Visie en Missie

Uitgangspunten en doelen van de school.
SBO “De Wegwijzer” geeft onderwijs aan leerlingen van 4 tot plusminus 13/14 jaar, die speciale hulp nodig hebben bij het verwerven van kennis en vaardigheden. Ook voor leerlingen die problemen hebben  op sociaal gebied of een combinatie van hulp nodig hebben kunnen op deze school een plaats krijgen.

Onderwijskundige en pedagogische lijn
Het onderwijs is gericht op het verwerven van basisschoolvakken als rekenen, taal, lezen, wereldoriëntatie en op de sociale gebieden.
Op De Wegwijzer wordt in alle groepen de doorgaande lijn met betrekking tot de leerlingen in acht genomen. Juist kinderen met leerproblemen zijn gebaat bij een éénduidige benadering van de leerstof.
Een andere belangrijke plaats binnen het onderwijs is ingeruimd voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen en het dus goed leren omgaan met jezelf en anderen. Voor ons staat dan ook het leren niet los van de omgang en de sociale vaardigheden van en met het kind. Wij geloven ook dat een kind, wat emotioneel niet vrij is, wat niet nieuwsgierig is en wat geen zelfvertrouwen heeft, niet in staat is om te leren. Dit houdt voor ons in, dat wij eerst met het kind aan deze basis zullen werken, als wij merken dat bij een kind deze basis nog niet voldoende is. De manier waarop wij aan deze basis zullen werken, zal voor ieder kind op een andere en unieke wijze zijn.

Schoolklimaat
De diversiteit van de groep leerlingen die onze school bezoekt maakt het noodzakelijk, dat er individuele benaderingen van de leerling plaats vinden. Er zijn ook activiteiten die groepsdoorbrekend plaatsvinden, zoals rekenen en taal. Hiernaast zijn er ook de groepsactiviteiten die vorm krijgen in een keuzekaart.
Omdat ieder kind uniek is zullen wij zoveel mogelijk de eigenheid van ieder kind tot zijn recht laten komen. Met prestaties wordt al naar gelang de mogelijkheden van het kind relatief omgegaan. We vinden dat kinderen op school moeten presteren, maar we zijn er ook van overtuigd, dat prestaties voor ieder kind verschillend kunnen zijn. Een voortdurende ontwikkeling van de eigen kennis van de individuele leerling is ons doel. Dat het kind leert om te leren, er plezier in heeft en zich geplaatst weet in een uitdagende leeromgeving. Die uitdagende leeromgeving proberen we onder andere te creëren door thematisch te werken en de kinderen uit te dagen in het thema.

Het onderwijs op de school wordt voornamelijk bepaald door een zoveel als mogelijk op de leerling afgestemd programma en het aanbieden daarvan binnen een duidelijke structuur in kleine groepen. Een en ander zal dan kunnen leiden tot een optimale individuele ontplooiing. Daarvoor is het nodig, dat er op school een klimaat wordt geschapen, waarin de leerling zich geaccepteerd en veilig voelt. Er is sprake van wederzijds vertrouwen en onderling respect.

Door duidelijke regels en een duidelijke structuur en een groepsgrootte waarin dit tot zijn recht komt, wordt ons pedagogisch klimaat ondersteund. De leerkrachten dragen zorg voor een omgeving die aansluit bij de mogelijkheden van de leerlingen en hen uitdaagt en motiveert. Doorgaande lijn, schoolregels en verder verbeteren van het klimaat krijgen dan ook extra aandacht.

Schoolregels
Leerlingen begeleiden betekent ook hen leren waar hun grenzen liggen.
Wij zijn een school die leerlingen veel ruimte geeft, maar duidelijke regels vinden we
onmisbaar: ze houden de school leefbaar. We letten daarom sterk op een
consequente naleving, houden kinderen aan regels die zijn gesteld en spreken de kinderen hier op aan.
Zo denken wij de nodige geborgenheid te kunnen bieden aan een kind om zich te ontwikkelen.
Pesten, discrimineren en intimidatie beschouwen wij als wangedrag: we treden hier
tegen op!
Uitgangspunt is: een gezonde en veilige school!

Om regels binnen de school levend te houden hebben twee collega’s het op zich genomen om steeds bepaalde regels terug te laten komen (regel van de maand). Dit houdt in dat er steeds een bepaalde regel in de school centraal staat en rondom deze regel worden activiteiten in de klassen georganiseerd. Dit kan o.a. inhouden dat een les sociale vaardigheden rondom deze regel wordt vormgegeven en dat thematische Bijbellessen worden gegeven wanneer een regel bijvoorbeeld betrekking heeft op het omgaan met de ander.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
error: Onze site is beveiligd !