21 augustus 2017

Toelatingsbeleid

Toelatingsbeleid

Per 1 augustus 1998 is de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) van kracht geworden. Deze wet bepaalt aan welke eisen het onderwijs in het regulier en het speciaal basisonderwijs moet voldoen. De aanmelding van een leerling bij het speciaal basisonderwijs gebeurt in nauwe samenwerking met ouders, basisschool en speciale basisschool. Meestal worden er eerst onderzoeken gedaan om vast te stellen wat de oorzaak is van de problemen. Er wordt gekeken naar wat de onderwijs- en zorgbehoeften van het kind zijn. Als de onderzoeken zijn afgerond worden de resultaten doorgesproken in het Schoolondersteuningsteam van de basisschool en wordt een advies / zorgarrangement geformuleerd. De Toelatingscommissie (TLC) buigt zich over dit gegeven advies m.b.t het arrangement en geeft wel/geen goedkeuring hiervoor. De  TLC heeft als taak: beoordelen of plaatsing in het S(B)O noodzakelijk is, of dat andere vormen van arrangementen noodzakelijk/wenselijk zijn. Wanneer de problematiek zo ernstig is dat de commissie verwijzing naar het speciaal (basis) onderwijs noodzakelijk acht, wordt dit door de basisschool met de ouders besproken. Indien alle partijen hier over akkoord zijn, vullen ouders en school een aanvullend deel van het onderwijskundig rapport in en ouders tekenen het aanvraagformulier voor de toelatingsverklaring. Wanneer de TLC een beschikking afgeeft, kunnen ouders toelating vragen tot De Wegwijzer.

De commissie zal veelal  een tijdelijke beschikking afgeven voor één tot twee jaar. Dit zal in vrijwel alle gevallen gebeuren met het oog op een mogelijke terugplaatsing naar het regulier basisonderwijs of een plaatsing naar een intensievere vorm van onderwijs. De school stelt op basis van het reeds eerder opgestelde OPP een advies op richting het SWV welke alvorens dit in te dienen, met u als ouders is besproken met de achterliggende vraag of u ons advies deelt. Het SWV kan dan besluiten tot een verlenging van de aflopende TLV of een andere TLV af te geven voor een andere vorm van onderwijs. Ook besloten worden tot terugplaatsing naar een reguliere basisschool 

           \

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
error: Onze site is beveiligd !