21 augustus 2017

Leerlingenzorg

Interne begeleiding
De zorg wordt gecoördineerd door de intern begeleider en de directie, waardoor een doorgaande lijn zoveel mogelijk gegarandeerd is.
Alle leerlingen binnen de school worden nauwkeurig gevolgd om vast te stellen hoe de vorderingen zijn bij de leervakken. Daarnaast wordt ook gekeken naar het gedrag en de werkhouding.
Twee keer per jaar – in november en in mei/juni – worden de leerlingen getoetst. We kunnen dan vaststellen of ze voldoende vooruit gegaan zijn (dit wordt zichtbaar n.a.v. het ontwikkelprofiel) en hoe het niveau is t.o.v. leerlingen uit het basisonderwijs.
Eén keer per jaar of per twee jaar (bij leerlingen met weinig problemen) wordt tevens een vragenlijst ingevuld m.b.t. de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Al deze gegevens worden verzameld in een zogenaamd leerlingenvolgsysteem. Vervolgens wordt in een groepsbespreking nagegaan welke leerlingen in aanmerking komen voor extra hulp (logopedie en motorische training).

Groepshandelingsplannen en individuele handelingsplannen
Tweemaal per jaar worden door de leerkrachten groepshandelingsplannen gemaakt. Hierin worden kinderen die  een eigen richting hebben bij naam worden genoemd. Deze groepshandelingsplannen worden met een directielid besproken en eventueel bijgesteld. In juni worden de handelingsplannen nog een keer geëvalueerd en worden aandachtspunten voor het nieuwe schooljaar aangegeven voor de dan eventueel nieuwe leerkracht.
Daarnaast worden ook individuele handelingsplannen gemaakt voor leerlingen die een aparte lijn in de zorg nodig hebben. De individuele handelingsplannen worden altijd opgestart in september door de nieuwe leerkracht. Daarna is er voor iedere leerling een ander traject wat wordt vervolgd m.b.t. het evalueren en het bijstellen van handelingsplannen. U krijgt altijd een kopie van een individueel handelingsplan en wij vragen u om het origineel ondertekend te retourneren.
Wilt u nog eens extra met de leerkracht of met directie praten over het individuele handelingsplan of een groepshandelingsplan inzien, neemt u dan contact op met de leerkracht van de groep.

Het zorgteam
Het zorgteam vergadert vier keer in het jaar. Wanneer een leerkracht niet meer weet hoe hij de problemen van een kind het best kan begeleiden, meldt hij de leerling schriftelijk aan bij het zorgteam. In deze bespreking wordt aan de leerkracht vragen gesteld om de problemen van de leerling verder te verduidelijken. Er wordt aan de leerkracht ook vragen gesteld over de wijze waarop hij omgaat met de problemen van de leerling en wat hij allemaal al geprobeerd heeft.

Het zorgteam kan onder andere afspreken om:
onderzoek te verrichten
opstellen individueel handelingsplan
logopedie te geven
psychologische hulp te geven
externe hulp te gaan zoeken
School Video Interactie Begeleiding te hanteren
een gesprek met de ouders te voeren

Het zorgteam bestaat uit:
Intern begeleider
Psycholoog
Maatschappelijk werker
Directeur (op afroep)
De leerkracht van uw kind zit er bij en, indien dit is gewenst, eventuele andere betrokkenen.

Incidentmethode
De incident methode is een werkwijze waarbij op een georganiseerde en geplande manier met collega’s over een (zorg)leerling wordt gesproken. Het is gericht op het verbreden en verdiepen van de kijk op een probleem met een leerling.
Deze verbreding en verdieping  ontstaat doordat er gewerkt wordt volgens een vast cyclisch proces. Van te voren wordt een probleemformulering ingebracht, vervolgens worden er informatieve vragen gesteld aan de probleeminbrenger. Bij deze fase is nog geen discussie toegestaan. Als er geen vragen meer zijn, zal de inbrenger het probleem herformuleren. Er is dan opnieuw  een vragenronde. Daarna worden door iedereen adviezen bedacht en besproken waaruit de inbrenger van het probleem  leerpunten probeert te halen waar hij zij winst mee kan doen in de groep.
Als een leerkracht een kind wil inbrengen via de incidentmethode, dan meldt de leerkracht het kind aan bij de directie.

Ontwikkelperspectief
Als uw kind bij ons op school komt, gaan wij proberen uit te stippelen hoe uw kind zich zou kunnen ontwikkelen en wat het streven van de school is.
Dit wordt gebaseerd op een aantal factoren. Allereerst kijken wij naar het IQ van het kind:
Een IQ lager dan 55 wijst op vso-zml;
Een IQ lager dan 75 wijst op praktijkonderwijs;
Een IQ tussen 75-80 is een grensgebied tussen praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs.
Een IQ hoger dan 80 wijst op Leerwegondersteunend onderwijs.

Daarnaast wordt gekeken naar de leervorderingen van het kind en de beperkingen die een kind heeft. We kijken dan naar stoornissen, leerstoornissen, sociaal-emotionele ontwikkeling en dergelijke om te kijken wat van invloed zou kunnen zijn op de ontwikkeling van dit ene kind.

Als we dit op een rij hebben staan gaan we een profiel met leerrendementen uitzetten voor dit kind. Dit betekent dat hoe ouder een kind, hoe makkelijker dit is. Voor een leerling van 4 of 5 jaar, waarbij de leerontwikkeling nog niet in cijfers is weer te geven is het heel moeilijk, want dan kunnen wij niet kijken naar een aantal voorgaande gegevens.
U begrijpt, het blijft altijd een prognose, die door allerlei factoren beïnvloedbaar blijft.

Als uw kind hier nieuw op school komt, zal de directie contact met u opnemen om dit profiel met u bespreken.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
error: Onze site is beveiligd !